Shitoryu Karate Canada – Shitoryu Karaté Canada

World Shitoryu Karate-Do Championships – September 2013 – Tokyo Japan

Shitoryu Karate Canada attending at the 7th World Shitoryu Karate-Do Championships – September 2013 – Tokyo Japan.

7thWSKF-SKCTeam

SKC at 7th WSKF 2013 - Tokyo Japan

7th-WSKF-2013