Shitoryu Karate Canada – Shitoryu Karaté Canada

SKC, Annual Gasshuku 2016

Shitoryu Karate Canada presents

Shitoryu Karate Canada Annual Gasshuku 2016

Saturday, May 14th, 2016
Conducted by: A. Tanzadeh, Renshi, 7th Dan
Hosted by: Shitoryu Karate Quebec & Larouche-Karate
Shihan Claude Larouche Technical Director of Shitoryu Karate Quebec & Co-Founder of Shitoryu Karate Canada

ShitoryuKarateCanada-Gasshuku2016