Shitoryu Karate Canada – Shitoryu Karaté Canada

Shitoryu Karate Uke Waza

Shitoryu Karate Basic Blocking Techniques

Sensei-Tanzadeh-Performing-Shitoryu-Uke-Waza