Shitoryu Karate Canada – Shitoryu Karaté Canada

Shitoryu Karate Nova Scotia Technical Seminars & Activities 2017

Shitoryu Karate Nova Scotia Technical Seminars & Activities 2017

Conducted by:
Shihan David Griffin Shitoryu Karate Nova Scotia Technical Director

SKC-NovaScotia-Calendar2017-2 SKC-NovaScotia-Calendar2017-1