Shitoryu Karate Canada – Shitoryu Karaté Canada

Renzoku Kihon = Combination Basic Techniques

Block & Punch Combination (Chudan Yoko Uke, Chudan Gyaku Zuki);  Do Hidari Chudan Yoko Uke on Hidari Neko Ashi Dachi with your left arm, then shift your left foot to Hidrai Zenkutsu Dachi and punch (Migi Chudan Gyaku Zuki) with your right hand. Move your left foot back (shift back) to Hidari Neko Ashi Dachi and block again and keep doing the same combination. You can change your block and try the same combination with Chudan Yoko Uchi Uke or Chudan Shuto Uke or Chudan Shotei Uke or Age Uke and…

Sensei-Tanzadeh-performing-Renzoku-Kihon