Shitoryu Karate Canada – Shitoryu Karaté Canada

Renzoku Ido Kihon = Combination Moving Basic Techniques

Block, Kick and Punch Combination – moving forward; Do Chudan Yoko Uke on Migi Neko Ashi Dachi with your right arm, then kick (Jodan Mawashi Geri) to the front, then land on Hidari Zenkutsu Dachi, punch (Migi Chudan Gyaku Zuki) with your right hand.
Pull back (Shift back) your left foot from Hidari Zenkutsu Dachi and make Hidari Neko Ashi Dachi, do Chudan Yoko Uke with left arm and continue with the rest of combination…

Sensei-Tanzadeh-performing-Uke-Mawashi-Geri-Gyaku-Zuki