Shitoryu Karate Canada – Shitoryu Karaté Canada

Technical Seminars – Shitoryu Karate Nova Scotia, Windsor & Dartmouth