Shitoryu Karate Canada – Shitoryu Karaté Canada

Kyoshi Shoko Sato Seminar 2011