Shitoryu Karate Canada – Shitoryu Karaté Canada
the 18th Pan-American Shitoryu Karate Championships - Canada 2017

Hombu Dojo, Toronto, 27 juillet 2013