Shitoryu Karate Canada – Shitoryu Karaté Canada

Hombu Dojo, Toronto, 27 juillet 2013